Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Qudaci
5430 c1f2 500
Reposted fromfungi fungi viafretka fretka
Qudaci

April 25 2017

2933 8b7a 500
Reposted fromfreakish freakish viadrozdzi drozdzi
Qudaci
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaly-pandzik maly-pandzik
3563 b7d9 500

youthetrevival:

yungbattosai:

youthetrevival:

You know how mad I’d be if this happened to me in real life?

You’d be dead?

Yeah, but, I’d be mad as hell about it.

Qudaci
Reposted fromcarfreitag carfreitag viamaly-pandzik maly-pandzik

April 24 2017

Qudaci
2327 30a8
Reposted fromverdantforce verdantforce viakokoko kokoko
Qudaci
0620 f0c7
Reposted fromkatsiu katsiu viakokoko kokoko
Qudaci
8307 70f2
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viapannakojot pannakojot
Qudaci
5193 2d8e 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viaElfLucznik ElfLucznik
Qudaci
Qudaci
5973 9264 500
Reposted fromfelicka felicka viadrozdzi drozdzi
Qudaci
7411 246e 500
Reposted frombiru biru viadrozdzi drozdzi
Qudaci
6035 fe4a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadrozdzi drozdzi
Qudaci
Qudaci
9304 be8c 500
Reposted fromhagis hagis viadrozdzi drozdzi
Qudaci
Reposted fromzelbekon zelbekon viaAbberkam Abberkam

April 22 2017

9897 9d09 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viachalielle chalielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl